тверд

 • 101непохитний — а, е. 1) Якого не можна похитнути; стійкий. 2) Який проявляє стійкість, твердість у чому небудь (про людей). || Який виражає твердість, незламність; власт. такій людині. 3) Те саме, що непорушний 3). 4) Який твердо встановився; незмінний …

  Український тлумачний словник

 • 102нерішучий — а, е. Якому не властива рішучість, твердість; який вагається при вирішенні чого небудь. || у знач. ім. нерішу/чі, чих, мн. Ті, кому не властива рішучість, твердість при вирішенні чого небудь. || Який виражає відсутність рішучості, сміливості,… …

  Український тлумачний словник

 • 103несхибний — а, е. 1) Який виявляє твердість, стійкість; непохитний. || Який свідчить про чию небудь твердість, стійкість; власт. такій людині. 2) Який твердо установився, не може бути порушений; непорушний. 3) Точний, правильний, безпомилковий …

  Український тлумачний словник

 • 104слабосилий — а, е. 1) Який має невелику фізичну силу. || у знач. ім. слабоси/лий, лого, ч.; слабоси/ла, лої, ж. Фізично несильна, квола людина або тварина. || Який погано, повільно росте (про рослину). 2) рідко. Те саме, що слабкий 3) і слабий 5). 3) Який не… …

  Український тлумачний словник

 • 105стійкий — а/, е/. 1) Здатний твердо стояти, триматися, не падаючи, не коливаючись; прот. хисткий. || перен. Який відбувається спокійно, розмірено; урівноважений. 2) Який довго зберігає і виявляє свої властивості, не піддається руйнуванню, псуванню і т. ін …

  Український тлумачний словник

 • 106тверднути — не; мин. ч. тверд, тве/рдла, тве/рдло і тве/рднув, нула, нуло; недок. Те саме, що твердіти …

  Український тлумачний словник

 • 107КОЛИТ — КОЛИТ. Содержание: Общая этиология, патогенез и бактериол. К. 402 Пат. анатомия................. 404 Клин, формы К................. 406 Диагностика................... 418 Профилактика................. 419 Лечение.................... 420 Колиты у… …

  Большая медицинская энциклопедия

 • 108здрой — Здрой: джерело [8] потік [XIX] Твердії каміні на зимної ріні /Та й сльозами пітніют;/ І скали твердії, і скали зимнії /Здроями сльози ліют [XIX] …

  Толковый украинский словарь

 • 109затвердить — 1. за/тверд/и/ть¹ (урок). 2. за/тверд/и/ть² (начать твердить) …

  Морфемно-орфографический словарь

 • 110отвердение — о/тверд/е/ни/е [й/э] (от о/тверд/е/ть) …

  Морфемно-орфографический словарь

 • 111алкани — алканы alkanes *Alkane – ациклічні насичені вуглеводні, в яких атоми вуглецю зв’язані між собою простими зв’язками в розгалужені або нерозгалужені ланцюги, загальної формули CnH2n+2, де n ≥1 (метан, етан, пропан і т.д.). Більшість їх хімічних… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 112алмазне буріння — алмазное бурение diamond drilling, diamond boring *Diamantbohren – механічне обертальне буріння породоруйнуючим інструментом, армованим алмазами. Запропоноване в 1862 р. швейцарцем Ж.Лєшо при проходженні тунелів. Буровий снаряд складається з… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 113Пошуки і розвідка твердих корисних копалин — Розвиток розвідувального Б. на тверді копалини пов язаний з винаходом швейцарцем Ж.Лєшо алмазного бура (1862). У 1899 амер. інж. Дейвісом запропоноване дробове Б. Розвідувальне Б. на тверді к.к. здійснюється в осн. роторним способом, на який… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 114емульгатор — эмульгатор emulsifier, emulsifying agent *Emulgator, Emulgiermittel, Emulseur 1) Речовина, яка сприяє утворенню і підвищенню стійкості емульсії. Ефективні Е. міцелоутворюючі ПАР, розчинні високомолекулярні речовини, деякі високодисперсні тверді… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 115карбатоли — карбатолы carbatoles Karbatolе – промислові рідкі водовмісні вибухові речовини, до складу яких входить карбамід. Уперше розроблені в СРСР в 70 х рр. Застосовуються К. для вибухової відбійки свердловинними зарядами міцних і дуже міцних порід на… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 116класифікація гірських порід — классификация горных пород classification of rock Gesteinsklassifikation – здійснюється за генезисом, складом, будовою та властивостями г.п. В генетичній класифікації породи поділяють за походженням, в інженерно геологічних і петрографічних… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 117Вентиляция — ВЕНТИЛЯЦІЯ, естеств. или искусств. обмѣнъ воздуха въ различнаго рода помѣщеніяхъ, примѣняется въ воен. вѣд вѣ для разл. воинск. зданій и въ охранит. и оборонит. казематахъ и сооруженіяхъ. Нормы В. Воздухъ помѣщеній портится и становится негоднымъ …

  Военная энциклопедия

 • 118Вьюк — ВЬЮКЪ. Перевозка груза вьюч. способомъ примѣняется исключ но въ тѣхъ случаяхъ, когда не представляется возм сти пользоваться повозками, по условіямъ мѣстности или отсутствію достаточ. количества таковыхъ. Гл. и единств. выгода вьюч. перевозки… …

  Военная энциклопедия

 • 119Иоанны, Князья и Государи русские — ІОАННЫ, Князья и Государи русскіе. 1) ІОАННЪ I Даниловичъ Калита, вел. кн. владимірскій и московскій, род. въ 1304 г., сынъ моск. кн. Даніила Александровича, внукъ Александра Невскаго, наслѣдовалъ моск. княжество, послѣ смерти брата Юрія, въ 1325 …

  Военная энциклопедия

 • 120Камнеметы — (камнеметные фугасы). Впервые б. применены шведами при осадѣ Костница въ 1633 г. Въ XIX в. употреблялись довольно часто для усиленія обороны укрѣпл. позицій. Въ наст. время, съ развитіемъ друг. средствъ пораженія, значеніе К. уменьшилось, но они… …

  Военная энциклопедия