начин

 • 101гротеска — (фр. grotesque) 1. претставување на луѓе, животни или предмети на груб или неприродно комичен начин 2. ум. класичен орнаментален растителен мотив, дополнет со животински и човечки ликови и со декоративни ситници стилизирани во целост 3. лит.… …

  Macedonian dictionary

 • 102диета — (лат. diaeta начин на живеење) 1. уреден начин на живеење (во однос на храната, пијалаците, спиењето и одморањето) 2. негување на здравјето, особено во поглед на исхраната што ќе ја препише лекар за таа цел 3. исхрана на болен човек. (лат. dies… …

  Macedonian dictionary

 • 103жанр — (фр. genre) 1. род, вид (обично во книжевноста и уметноста) 2. начин на изработка, стил, манир 3. слик. начин на претставување на сцени од секојдневниот живот …

  Macedonian dictionary

 • 104локуција — (лат. locutio) начин на зборување, начин на изразување, израз, изговор, говор …

  Macedonian dictionary

 • 105метод — (грч. methodos) 1. начин на планско научно испитување, начин на кој се врши некоја работа 2. методичност, систем, ред 3. обичај, вообичаена постапка …

  Macedonian dictionary

 • 106методизам — (грч. methodos) строгост утврден начин на проучување и изведување на настава особено: учење и начин на живеење на методистите …

  Macedonian dictionary

 • 107модус — (лат. modus) 1. облик, вид, појава, подвид 2. начин, поредок 3. начин на создавање, случување или мислење …

  Macedonian dictionary

 • 108модус процеденди — (лат. modus procedendi) начин на постапување, постапка 4. лог. еден од видовите на силогистичко изведување на заклучок 5. прав. начин на стекнување на некое право (на пр., на сопствеништво со предавање на нешто в рака) 6. во средниот век: вид тон …

  Macedonian dictionary

 • 109неокубизам — (грч. neos, лат. cubus коцка) правец во уметноста што настанал непосредно од кубизмот, како обид да се оживее замреното кубистичко сликарство и да се осовремени на еден нов начин (кубистичката интерпретација не ја нарушува неговата природна… …

  Macedonian dictionary

 • 110пермисив — (лат. permissio) линг. допустен начин, начин на допуштање …

  Macedonian dictionary